091 / 34 98 437

info@armadura.hr

Jaruščica 9E, 10020 Zagreb

Stručni Nadzor Građenja

Tijekom obavljanja stručnog nadzora, osoba odgovorna za nadzor je obvezna:

 • provjeravati izvode li se radovi u skladu s građevnom dozvolom, pripadajućom projektnom dokumentacijom te pozitovnim zakonima i propisima u republici Hrvatskoj
 • koordinirati rad svih sudionika u gradnji, koji su u neposrednoj ugovornoj obvezi s investitorom
 • nadzor provoditi svakodnevno i ažurno u skladu s dinamikom izvođenja radova
 • podnositi odgovarajuće izvještaje investitoru o stanju radova,namjenskom trošenju sredstava, rokovima i kakvoći izvedenih radova
 • davati odgovarajuće naloge o izvođenju određenih radova izvođaču, u slučaju potrebe otklanjanja nedostataka, a radi sprečavanja težih posljedica koji bi nastupili neizvođenjem tih radova
 • izrada propisanog izvješća za tehnički pregled i sudjelovanje u postupku tehničkog pregleda

Sadržaj usluge nadzora obuhvaća uz zakonske obveze i provjeru:

 • trošenje sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola, izmjera, građevne knjige, situacija, proračuna razlike u cijeni, obračuna nepredviđenih i naknadnih radova, realizacije planirane dinamike financiranja, utroška sredstava u odnosu na postavke iz investicijskog programa, režijskih sati radnika i mehanizacije, poduzimanje odgovarajućih mjera ako se ocijeni da će doći do prekoračenja investicijskog iznosa)
 • održavanje ugovorenih rokova (utvrđivanje rokova početka, praćenje odvijanja radova prema operativnom planu, te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li gradilište raspolaže radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola međurokova i sl.)
 • kvaliteta radova (vizuelni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu u pogledu rezultata ispitivanja i učestalosti, pregled rada terenskih laboratorija izvođača, prisustvo kod uzimanja uzoraka za ispitivanje, preuzimanje radova, pregled pogona izvođača i podizvođača izvan gradilišta kao što su armiračnice, betonare, asfaltne baze, separacije i dr., preuzimanje opreme, organiziranje kontrolnih ispitivanja, po potrebi organiziranje po specijaliziranim stručnjacima, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.)
 • izgradnje prema građevnoj dozvoli i izvedbenom projektu (kontrola visinskih i duljinskih kota, tlocrtnih gabarita, radijusa, upotrebe materijala prema projektu, provođenje koncepcije građevine prema projektu, tumačenje nejasnoće iz projekta, rješavanje pojedinih detalja i sl.)
 • ostalo (kontrola unošenja podataka u građevni dnevnik, ovjeravanje situacije, razni izvještaji i analize, sređivanje dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled, koordiniranje rada pojedinih sudionika u izgradnji, sudjelovanje u postupku primopredaje i konačnog obračuna te obavljanje drugih poslova ako je za to ovlašten od naručitelja